Transparent logo

PIESLĒGTIES
Autorizācijas teksts
×

Biedrības

„Latvijas Masieru asociācija”

Statūti

Rīgā, 2017

 

 

1.      Biedrības nosaukums

1.Biedrības nosaukums ir Latvijas Masieru asociācija (turpmāk tekstā- Biedrība).

2.      Biedrības mērķis

2. Biedrības mērķis ir veicināt ārstnieciskās masāžas nozares speciālistu profesionālo attīstību Latvijā.

3. Biedrības uzdevumi

3. Biedrības uzdevumi ir :

3.1. veicināt ārstnieciskās masāžas nozares attīstību Latvijā;

3.2. rūpēties par ārstnieciskās masāžas nozares interešu aizstāvību;

3.3. veikt sadarbību ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tām;

3.4. iesaistīties vietējos un starptautiskos projektos, veicinot veselības aprūpes sistēmas attīstību Latvijā;

3.5. organizēt konferences, praktiskos un teorētiskos seminārus, masieru kvalifikācijas un profesionālo iemaņu paaugstināšanai

3.6. uzturēt saikni starp masieriem Latvijā un ārvalstīs:

3.7. aizstāvēt un pārstāvēt biedru intereses:

3.8. tulkot un izdot savus informatīvos materiālus;

3.9. piesaistīt biedrībai līdzfinansējumu un veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

4. Biedrības darbības termiņš

4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku

5. Biedrības biedri, viņu tiesības un pienākumi

5.1. Biedrībā var iestāties sertificēti masieri - ārstniecības personas, kuras ir ieguvušas masiera sertifikātu vai apguvuši metodi – masāža, kā arī studenti, kuri uzsākuši ārstnieciskās masāžas programmas apmācību. Kā arī personālsabiedrības, kuras nodrošina profesionālo izglītību masieru sagatavošanā. Persona vai personālsabiedrība, kura vēlas kļūt par biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu elektroniski vai nosūtot pa pastu. Pieteikuma formu un klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Pretendents iemaksā biedru naudu sapulces noteiktajā apmērā.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 1 mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā, vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk, kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

5.5. Valdei ir tiesības izslēgt biedru no Biedrības, ja:

5.5.1. biedrs vairāk, kā 6 (sešus) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;   

5.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

5.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.5.4. biedrs neapmeklē vairāk kā 2 (divas) kopsapulces pēc kārtas un nepaziņo par neierašanās iemeslu;

5.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.5.6. jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.6.  Biedriem ir šādas tiesības:

5.6.1.piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.6.2.saņemt informāciju par Biedrības darbību;

5.6.3.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.6.4.saņemt 10% atlaidi Biedrības organizētajos semināros;

5.6.5.uz informācijas izvietošanu Latvijas Masieru asociācijas mājas lapā par masiera darba vietu,

kontaktiem un tā specializāciju;

5.7.    Biedrības biedru pienākumi:

5.7.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.7.2. piedalīties visos Biedrības organizētos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un

tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.7.3.piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību

un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.7.4.lūgt Biedrības palīdzību profesionālo konfliktu risināšanā;

5.7.5.publicēt savus darbus Biedrības izdevumos;

5.7.6.ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.7.7.regulāri maksāt biedra naudu;

5.7.8.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.7.9.piedalīties Biedrības darbības popularizēšanā;

 6.      Biedru sapulce

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai

personīgi.

6.3.Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam;

6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk

kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram

rakstisku uzaicinājumu.

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk, kā puse no biedriem.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota

biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka

tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā puse no klātesošajiem biedriem.

Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to

nobalso vairāk, kā divas trešdaļas no biedriem.

 7. Biedrības struktūrvienības.

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

8.Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem.

8.2.Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3.Biedrības valdes locekļus apstiprina biedru sapulce uz 4 (četriem) gadiem.

8.4.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.5.Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vienu valdes locekli.

8.6.Valdes locekļu atlīdzību pēc vajadzības nosaka valdes kopsapulcē.

 9.      Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidenta pienākumi:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču, ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 10.  Biedru nauda.

10.1.        Biedrības biedri maksā biedru naudu, kas ir 10 eiro gadā. Ārstnieciskās masāžas studenti maksā

50% no noteiktās biedru naudas.

10.2. Biedra naudas iemaksa katru gadu jāveic līdz nākamā gada 31. janvārim.

Statūtu izmaiņu apstiprināšana: Rīga, 15.03.2017.

© 2017 Masieru asociācija